Leptirasti zatvarači

Opis: FEROPLAST LV leptirasti zatvarač je centričnog tipa, predviđen za ugradnju ulaganjem između prirubnica. Kućište je dvodelno i unutrašnjost je obložena jednodelnom oblogom od elastomera koja ga potpuno obuhvata i ujedno obezbeđuje zaptivanje na spojevima sa prirubnicama. Zaporno telo (disk) je nerastavljivo spojeno za vratilom i leži koncentrično u kućištu. Prečnik diska odgovara punom otvoru cevi i u otvorenom položaju predstavlja minimalni otpor strujanju. Zaptivanje vretena se primarno ostvaruje u oblozi, a sekundarno profilisanim zaptivačem koji je smešten ispod vođice vratila. Dozvoljeni diferencijalni pritisak je jednak nazivnom pritisku.

Ugradne dužine su prema standardu EN 558, red 20, a konstrukcija je u skladu sa EN 593.

Prednosti konstrukcije: Dvodelno kućište omogućuje zamenu kompletne obloge, smer delovanja pritiska nije uslovljen, kompaktna konstrukcija daje minimalnu težinu i laku montažu, ugradnjom graničnika međupoložaja može se koristiti kao uređaj za regulaciju pritiska ili protoka. Koncentrični položaj zapornog tela (diska) zahteva minimalni obrtni moment za njegovo pokretanje, a to znači i manji utrošak energije kod pogona sa spoljnjom energijom. Konstrukcija je odgovarajuća i za primenu leptirastog zatvarača kao krajnjeg zapornog organa cevovoda (sa dodatom kontra-prirubnicom). Mere kraja vretena za vezu sa pogonskim uređajem i gornje prirubnice odgovaraju standardu EN ISO 5211 što omogućuje vezu i sa pogonskim uređajima drugih proizvođača.

Radni uslovi:

 • Nazivni pritisak:
  PN6 … PN16,
 • Nazivne veličine:
  DN25 … DN1200,
 • Temperature:
  • Obloga od NBR:-10°C … +90°C,
  • Obloga od EPDM:-30°C … +140°C,
  • Obloga od FPM:-10°C … +200°C,
 • Radni fluid:
  Odgovarajući prema materijalu obloge isporučenog zatvarača,
 • Pogon:
  • Ručnom polugom,
  • Ručni pogon reduktorom,
  • Elektromotorni pogon,
  • Pneumatski pogon,
  • Opciono – za ručne pogone uređaj za signalizaciju položaja diska,
 • Položaj ugradnje:
  Moguća ugradnja u bilo kojem položaju, bez obzira na smer protoka,
 • Ugradnja:
  Između dve prirubnice PN10 ili PN16 sa ravnom ili izdignutom zaptivnom površinom, prema standardima EN 1092-1 i 2. Pogledati Uputstvo za ugradnju i održavanje.

Ispitivanje: Svaki leptirasti zatvarač se završno ispituje prema standardu EN 12266-1 i 2 i propisanim postupcima ispitivanja, o čemu se vode zapisi u skladu sa proverenim Sistemom menadžmenta kvalitetom.

Materijali: U osnovnoj izvedbi, dvodelno kućište je liveno (legura aluminijuma do DN150 a za veće prečnike sivi / nodularni liv), zaporno telo (disk) je od čelika sa oblogom i vratilo je od nerđajućeg čelika (odgovara Trimu A iz priloga B standarda EN 593). Obloga u kućištu, obloga diska, kao i zaptivači vratila su od NBR, vođica vratila je od PTFE. Zaštita od korozije spoljnjih delova je za kategoriju C3 (srednja) iz Priloga C standarda EN 593.

Na zahtev: Kućište, kao i unutrašnji delovi (Trim) mogu biti od drugih materijala, prvenstveno prema preporučenim kombinacijama iz Priloga B standarda EN 593. Zaštita od korozije spoljnjih i unutrašnjih delova za razne atmosfere može biti prema preporukama iz Priloga C standarda EN 593, ili po zahtevu, u zavisnosti od karakteristika radnog fluida.

Preporuke za montažu leptirastog zatvarača
Montažu leptirastog zatvarača izvršiti prema datim preporukama u Uputstvu za montažu i održavanje. Osnovne preporuke su sledeće:

 • prilikom ugrađivanja između dve prirubnice, leptirasti zatvarač mora slobodno da prolazi između prirubnica. Prirubnice moraju biti paralelne, dozvoljeno je maksimalno odstupanje od vertikalnog položaja 1.5°.
 • zatvarač namestiti centrično između vijaka za vezu dve prirubnice. Gornju prirubnicu postaviti u položaj koji je najpovoljniji za pogon.
 • vijke spoja pritegnuti ravnomerno do naleganja prirubnica na zatvarač. Konačno pritezanje vijaka izvršiti kontrolisanim momentom koji odgovara najviše „normalnoj čvrstoći“ vijaka za prirubničke spojeve.
 • posle završnog pritezanja vijaka proveriti da li se zaporno telo (disk) nesmetano i bez dodatnog otpora kreće od otvorenog do zatvorenog položaja.