Pogoni za leptiraste zatvarače

FEROPLAST proizvodi nekoliko vrsta uređaja za pogon leptirastih zatvarača koji koriste različite spoljnje izvore energije. Primenom elemenata automatizacije, ovi uređaji se mogu vrlo uspešno koristiti i za regulacioni rad leptirastih zatvarač.

FEROPLAST proizvodi sledeće vrste pogonskih uređaja:

 • Ručni polužni pogon,
 • Ručni reduktorski pogon,
 • Elektromotorni pogon,
 • Pneumatski pogon.

Osnovni elemenat koji je potreban za automatizaciju pogona leptirastog zatvarača je uređaj za signalizaciju položaja zapornog organa (diska). Uređaj za signalizaciju položaja takođe proizvodi i ugrađuje FEROPLAST.

Ručni polužni pogon
Ručni polužni pogon je najviše zastupljen kod leptirastih zatvarača i predstavlja najjednostavniji način za pogon zatvarače. Sastoji se od osnovne poluge koja je ergonomski podešena za prihvatanje i pokretanje rukom, pomoćne poluge koja služi za blokiranje položaja osnovne poluge i ploče sa žlebovima za blokadu položaja. Na ploči su žlebovi raspoređeni pod uglom od 9° međusobno, u rasponu od 0° do 90°. Ploča se montira na gornju prirubnicu kućišta, a položaj zapornog tela (diska) se utvrđuje postavljanjem pomoćne poluge u odgovarajući žleb. Na taj način se ostvaruju tačni krajnji položaji otvoreno-zatvoreno, ali i željeni međupoložaji za potrebe regulacije pritiska ili protoka.

FEROPLAST isporučuje ručni polužni pogon za leptiraste zatvarače veličine do DN200 PN16.

Ručni reduktorski pogon
Za leptiraste zatvarače PN16, veličine DN250 i veće, za upravljanje se mora koristiti ručni reduktorski pogon. Konstrukcija ručnog reduktorskog pogona je kompaktna, prilagođena za laku montažu na leptirasti zatvarač. Reduktor je sa segmentnim izlaznim zupčanikom koji ima dovoljan hod za četvrtinu obrtaja zapornog tela i sa ručnim točkom na ulazu koji omogućuje lako upravljanje leptirastim zatvaračem. Za informaciju o položaju diska, na kućištu reduktora je postavljen mehanički pokazivač položaja.

Priključak reduktora na zatvarač je usaglašen sa standardom EN ISO 5211 tako da se može koristiti i za upravljanje armaturom drugih proizvođača.

Reduktor se može lako kompletirati sa uređajem za signalizaciju položaja, radi automatizacije procesa.

Elektromotorni pogon
U cilju potpune automatizacije procesa i upravljanja leptirastim zatvaračem FEROPLAST nudi elektromotorni pogon za leptiraste zatvarače. Konstrukcija pogona je kompaktna, izvedena u dobroj zaštiti od vode i prodora stranih tela (prašine), pogodna za razne temperaturne uslove.

Oprema elektromotornog pogona se sastoji iz osnovne opreme i dodatne opreme po narudžbi:

 • Osnovna oprema:
  • Pogonski elektromotor:
   napon 3×400V AC, odgovarajuće snage prema potrebnom pogonskom momentu,
  • Reduktor:
   odgovarajućih karakteristika,
  • Momentni prekidači:
   jedan za otvaranje + jedan za zatvaranje,
  • Prekidači hoda:
   jedan za otvaranje + jedan za zatvaranje,
  • Pokazivač položaja:
   mehanički pokazivač položaja,
  • Zaštita konstrukcije:
   IP 67, osnovna boja + završni akrilni lak,
  • Radna temperatura:
   -25°C do +55°C,
  • Ručni točak:
   uključuje se ručno u slučaju nestanka struje.
 • Dodatna oprema po narudžbi:
  • Pogonski elektromotor:
   napon 1×230 V AC, ili 24 V DC,
  • Momentni prekidači:
   jedan za otvaranje + jedan za zatvaranje,
  • Prekidači hoda:
   jedan za otvaranje + jedan za zatvaranje,
  • Potenciometar 0-100 Ω:
    jedan komad, ili
  • Induktivni davač 4-20 mA:
   jedan komad,
  • Zaštita konstrukcije:
   IP po zahtevu i RAL za završni lak ili plastifikacija,
  • Radna temperatura:
   po zahtevu,
  • Grejač:
   3-15 W AC, ili DC po zahtevu,
  • Komande na licu mesta:
   na pogonu kutija sa tasterima za otvaranje i zatvaranje.

Prilikom zahteva za ponudu mora se definisati sva oprema radi predviđene šeme upravljanja.

Isporuka obuhvata montiran elektro pogon na leptirastom zatvaraču, ispitan i podešen moment prekidač na otvaranje i zatvaranje pri diferencijalnom pritisku koji je jednak nazivnom, podešen pokazivač položaja, prekidači hoda nisu podešeni.

Pneumatski pogon
Izbor vrste pogona za leptirasti zatvarač zavisi prvenstveno od izvora pogonske energije koja je prisutna za kompletnu automatizaciju procesa. Tako, za procese gde je prisutan vazduh kao pogonski fluid, FEROPLAST može ponuditi pneumatski pogon za leptiraste zatvarače. Kao i sa elektromotornim pogonom, osim otvaranja i zatvaranja zatvarača može se ostvariti kontinualna regulacija otvaranja-zatvaranja leptirastog zatvarača, u zavisnosti od potreba procesa.

Pneumatski pogon FEROPLAST je sa aksijalnim kretanjem klipova koje se pomoću zupčanika i zupčaste letve pretvara u obrtno za vratilo zatvarača. Mere klipova su prilagođene za uobičajene pritiske koji se koriste u sistemima upravljanja vazduhom, to znači za radne pritiske 4 – 6 bar.

Pneumatski pogon može imati klip dvostrukog dejstva (treba uzeti u obzir prečnik klipnjače), ili dva ista klipa opoziciono, kada je ostvarena sila identična u oba smera. Konstrukcija ima mogućnost postavljanja ručnih razvodnika, ili razvodnika koji su upravljani drugom energijom. Takođe postoji mogućnost postavljanja pozicionera za određene položaje kod primene zatvarača za regulaciju.

Pneumatski pogon je snabdeven mehaničkim pokazivačem položaja i uređajem za ručni pogon u slučaju nestanka vazduha, a ugao zakretanja zapornog tela (diska) je određen krajnjim mehaničkim graničnicima. Za upravljanje treba koristiti zauljeni, prečišćeni vazduh bez primesa vode, dozvoljena radna temperatura je -20°C do +80°C.

Uređaj za signalizaciju položaja
Uređaj za signalizaciju položaja može da se montira na svaki od prethodnih pogona (osim ručnog polužnog). Uređaj služi da prikaže položaj zapornog organa (diska) i u sprezi je sa vratilom zatvarača. U uređaj se može ugraditi mehanički pokazivač položaja, ili za potrebe automatizacije procesa, potenciometar, odnosno induktivni davač. Takođe, u uređaj se mogu ugraditi krajnji prekidači za signalizaciju otvorenog-zatvorenog položaja i komande pogona. U osnovnoj izvedbi, uređaj je izrađen u zaštiti IP 67.