Politika firme

Volja kupaca je ta koja odlučuje o sudbini FEROPLASTA na tržištu, pa samim tim i o egzistenciji i materijalnom blagostanju njegovih zaposlenih. Zato vitalna funkcija FEROPLAST-a mora da bude zadovoljavanje očekivanja i zahteva kupaca.

Pošto se zahtevi i očekivanja kupaca menjaju sve brže i postaju sve viši, tako i FEROPLAST mora neprekidno da unapređuje sve one procese u okviru preduzeća koji utiču na efikasno ispunjavanje zahteva i očekivanja kupaca.

Radi sprovođenja napred navedene činjenice čini se sledeće:

  • Postavljaju se ciljevi kvaliteta,
  • Identifikuju procesi koji utiču na kvalitet proizvoda i koji obezbeđuju najbolju efektivnost i efikasnost proizvoda,
  • Određuju se kriterijumi za merenje efikasnosti i efektivnosti procesa rada koji utiču na kvalitet proizvoda.

Feroplast će periodično postavljane ciljeve kvaliteta preispitivati radi poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom i zadovoljenja zahteva kupaca.

Zahtevi i očekivanja kupaca moraju se tačno utvrditi i efikasno sprovoditi. Odlučujuću ulogu u ovome imaju proces menadžmenta kadrova, proces prodaje-ugovaranja, proces projektovanja i razvoja proizvoda, proces nabavke sirovina, polufabrikata i delova neophodnih za proizvodnju i proces proizvodnje sa montažom, i to u redosledu kako su navedeni.

Neprekidna unapređenja proizvoda i procesa koji utiču na kvalitet proizvoda podrazumevaju neprekidno usavršavanje tehničkog i marketinškog znanja zaposlenih o proizvodima koje proizvodi FEROPLAST i njegova tržišna konkurencija i neprekidno usavršavanje procedura po kojima se izvode procesi koji utiču na kvalitet proizvoda, što za posledicu ima neprekidno učenje i obučavanje zaposlenih, putem seminara, kurseva, poseta sajmova, sararadnje sa visokoškolskim ustanovama.

Navedene aktivnosti će se sprovoditi kroz sistem menadžmenta kvaliteta prema standardu ISO 9001:2008 kao sredstvo kojim se vrše neprekidna poboljšanja proizvoda i procesa koji utiču na zadovoljstvo kupaca.