Usisna korpa sa odbojnom klapnom

FEROPLAST UK usisna korpa sa odbojnom klapnom se ugrađuje kao početna, ulazna komponenta usisnog cevovoda koja svojom veličinom i protočnim karakteristikama obezbeđuje dovoljnu količinu tečnosti koju pumpa usisava, a da ne dođe do kavitacije u pumpi i ulaska krupnijih čestica koje bi mogle oštetiti pumpu. Ugrađena odbojna klapna obezbeđuje, posle prekida rada pumpe, dovoljnu količinu tečnosti na usisu da pumpa može ponovo krenuti bez naknadnog dodavanja tečnosti. Ukupne mere filtera su takve da kroz njega prođe dovoljna količina vode za usis pumpe, a veličina otvora na filteru sprečava krupnije čestice da prođu sa mlazom. Otvor u odbojnoj klapni je približno isti kao otvor standardne cevi za određeni DN, a klapna (zatvarač) se otvara maksimalno i tako daje minimalni otpor strujanju mlaza tečnosti koji prolazi prema pumpi.

Predviđena ugradnja usisne korpe je spajanjem sa prirubnicom cevovoda i oslanjanjem filtera u prostoru usisavanja tečnosti. Preporučujemo vertikalan položaj ugradnje, ali je moguća ugradnja horizontalno i pod uglom, sa nosačem klapne u gornjem položaju (položaj je označen na telu korpe). Oko filtera treba obezbediti dovoljno prostora za priliv tečnosti koja se usisava i obezbediti da se zidovi prostora ne urušavaju na filter.

Prednosti konstrukcije: Usisna korpa sa odbojnom klapnom se sastoji iz dva dela koji su spojeni vijcima i spoj je zaptiven prstenom od elastomera. Gornji deo je sklop izrađen zavarivanjem priključne prirubnice sa telom od standardne cevi i donjom pločom za vezu sa pločom sedišta. Donji deo se sastoji iz ploče sedišta sa sedištem i nosačem klapne i za ploču sedišta je vijcima spojen filter. Zaptivanje u sedištu je ostvareno naleganjem klapne na prsten od elastomera koji je postavljen u profilni upust u sedištu. Filter je izrađen od lima sa standardnom perforacijom, što omogućuje određivanje ukupne površine otvora i veličine filtera kako bi se obezbedila ukupna površina najmanje 1,8 puta veća od površine preseka cevi. Kod većih dimenzija korpe filter je ojačan kavezom od pljosnatog čelika.

Uobičajena primena ove usisne korpe je u sistemima sa vodom i zato preporučujemo radne uslove prema standardu EN 805, Snabdevanje vodom – Zahtevi za sisteme i komponente izvan objekta, sa preporučenim brzinama strujanja kako je navedeno u tabeli 1.

Radni uslovi:

 • Montaža:
  spajanje prirubnice korpe sa prirubnicom usisnog cevovoda,
 • Nazivne veličine:
  DN 50 … DN 1200,
 • Nazivni pritisak:
  priključne mere prirubnice PN 10, povratni pritisak na zatvorenu klapnu najviše 6 bar,
 • Temperature:
  za zaptivače od EPDM, -30oC … +140oC,
 • Radni fluid:
  voda, ili druga tečnost koja nije agresivna za ugljenični čelik i EPDM,
 • Ugradnja:
  preporučen vertikalan položaj, kosi ili horizontalan sa nosačem klapne u gornjem položaju.

Ispitivanje: Svaka usisna korpa se završno ispituje prema standardu EN 12266-1:

 • Zaptivenost kućišta korpe vazduhom 6 bar, ispitivanje P11,
 • Zaptivenost sedišta odbojne klapne vazduhom 6 bar, ispitivanje P12-A.

Materijali: U osnovnoj izvedbi, svi delovi usisne korpe sa odbojnom klapnom su od ugljeničnog čelika. Zaptivni prsteni su od elastomera EPDM.

Cela korpa, iznutra i spolja, je zaštićena plastificiranjem sa debljinom sloja najmanje 250 μm.

Na zahtev: Usisna korpa može biti izrađena od drugih materijala, priključna prirubnica može biti sa drugim priključnim merama.